Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÜNEY ÇELİK HASIR DEMİR MAM.SAN.TİC.AŞ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

GİRİŞ 5
BİRİNCİ BÖLÜM 5
1.1. Amaç 5
1.2. Kapsam ve Yürürlük 5
   
İKİNCİ BÖLÜM 6
2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 6
2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6
2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 7
2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 7
2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 8
   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 9
Kişisel Verilerin İşlenme, Aktarılma Amaçları ve Aktarılacağı Kişiler 9
   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 10
4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 10
4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 10
4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 10
   
BEŞİNCİ BÖLÜM 11
5.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 11
5.1.1. Teknik Tedbirler 11
5.1.2. İdari Tedbirler 11
5.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 12
5.2.1. Teknik Tedbirler 12
5.2.2. İdari Tedbirler 13
5.3.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 14
5.3.1. Teknik Tedbirler 14
5.3.2. İdari Tedbirler 14
5.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 15
5.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 15
5.6. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi 15
5.7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 15
   
ALTINCI BÖLÜM 15
6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 15
6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları 15
6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 16
6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 17
6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi 18
6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 18
   
YEDİNCİ BÖLÜM 18
7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ 18
   
SEKİZİNCİ BÖLÜM 18
8. VERİ KAYIT KOMİTESİ OLUŞTURMA 19
   
DOKUZUNCU BÖLÜM 19
9.1. Güncelleme 19
9.2. Yürürlük 19
9.3. Bildirim 19
9.4. Ekler 19

 

 

 

 

 1. GİRİŞ

 

 

Bu Politika ile Güney Çelik Hasır A.Ş. olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularında uygulanacak prensipler ve politikalar belirlenmektedir. Güney Çelik Hasır A.Ş. olarak amacımız, tüm faaliyetlerimizi hukuka uygun, dürüst ve şeffaf şekilde yürütmek ve faaliyetlerimizi yerine getirirken kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını sağlanmaktır. Güney Çelik Hasır A.Ş., bu amaç ve hedefe uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum konusunda gerekli yapıyı ve süreçleri oluşturacak; çalışanlarında, bileşenlerinde ve ortaklarında farkındalığın yaratılması için gerekli çabayı gösterecektir. 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

1.1. Amaç

 

Bu Politika ile Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması için gerekli ilkelerin benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Güney Çelik Hasır A.Ş. Politika’ya uyum için gerekli mekanizmaları işletecek önlemleri alacak ve periyodik olarak Politika’ya uyum konusunda iç denetim gerçekleştirerek Politika’ya uygunluğu sağlayacaklardır. Bu kapsamda gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için iç sistemler kurulacak, tüm iç ve dış paydaşlara ve iş ortaklarına konuya ilişkin gerekli bildirimler ve uyarılar yapılacaktır.

 

1.2. Kapsam ve Yürürlük

 

Bu Politikanın kapsamında; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, Şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından işlenen kişiler yer almaktadır.

 

Verinin hukuken “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin mevzuatta belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

 

01/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren işbu Politika, Güney Çelik Hasır A.Ş. internet sitesinde Kişisel Veri ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Anayasa ve KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmelidirler:

 

 • HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN İŞLEME: Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMASINI SAĞLAMA: Bu ilke uyarınca, Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunulmaktadır.

 

 • BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLARLA İŞLEME: Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 

 • İŞLENDİKLERİ AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA: Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

 • İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA ETME: İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kanun'da sayılan istisnalar dışında Şirket, Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
 2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.
 3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması: Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
 5. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: Güney Çelik Hasır A.Ş. hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
 7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 8. Şirketin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Güney Çelik Hasır A.Ş. meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, işlemek için ilgilinin açık rızasını almalıdır. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Güney Çelik Hasır A.Ş. Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

 

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Bu kapsamda Güney Çelik Hasır A.Ş. meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

 

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

 

 • Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;

 

 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve

 

 • Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

 

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

 

 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 

 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

 • Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel Veriler; KVKK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVKK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 1.  Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya
 2.  Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;

 

 • Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

 • Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları ve Aktarılacağı Kişiler

 

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak;

 

 • İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi,

 

 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve güvenlik süreçlerinin temini,

 

 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

 

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 

 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 

 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

 

 • Müşteri, ticari ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar, çalışan adayları için veri tabanlarının oluşturulması,

 

 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

 

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 

 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 

 

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 

 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,

 

 • Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 

 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,

 

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 

 • Güvenlik amacıyla ve yasal zorunluluklar sebebi ile görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla,

 

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 

Kişisel Veriler, hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

 

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte ve/veya toplu olarak reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş verilerin paylaşılması durumunda ise, siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, telefon, faks, e-mail ve diğer elektronik ortamlarla; teknik ve sair yöntemlerle, Güney Çelik Hasır A.Ş. internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 

 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

 

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Güney Çelik Hasır A.Ş., bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

 

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Güney Çelik Hasır A.Ş., Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile, zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Güney Çelik Hasır A.Ş. tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Şirket’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş., Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

5.1.1 Teknik Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Yetkilendirme sistemi ile, yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından kişisel verilere erişimin engellenmesi sağlanmaktadır Güney Çelik Hasır A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 

 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

 • İdari Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 

 • Güney Çelik Hasır A.Ş. kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

 • Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde kişisel veri envanteri hazırlanmış olup ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. Bu envanterdeki riskli alanlar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.
 • Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’nun aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

 

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 

 • Güney Çelik Hasır A.Ş. kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVKK eğitimlerini vermektedir.

 

 • Güney Çelik Hasır A.Ş. ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir. İş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olan Personel El Kitabı’nda kişisel veriler konusunda hangi ilkelere ve mevzuata uyulacağı belirlenmiş ve Personel El Kitabı tüm personelin ve idarecilerin erişime açılmıştır. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımları revize edilmiştir Bunun yanında çalışanların KVKK’ya aykırı hareket etmesi şirket disiplin prosedürlerinin işletilmesini gerektirmektedir.

 

 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Güney Çelik Hasır A.Ş. bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Güney Çelik Hasır A.Ş. kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

 

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

 • Teknik Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

 

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

 

 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

 • Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

 

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılmaktadır.

 

 • Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçleri yürütülmektedir.

 

 • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulması sağlanmaktadır.

 

 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

 

 • İdari Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

 

 • İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde Kişisel Verier’e erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

 • Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veriler’i Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Güney Çelik Hasır A.Ş.’nin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 

 • Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

 

 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 

 • Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

 

 • Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

 

 • İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık desteği alınmaktadır.
 • Şirket tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta olup, denetim sonuçları Güney Çelik Hasır A.Ş.’nin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

5.5 Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVKK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVKK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVKK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

5.6. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

 

5.7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Kanun birtakım Kişisel Veri’lere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Güney Çelik Hasır A.Ş. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. ilgili mevzuata uygun olarak Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır.

 

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

 

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

 

 

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

 • Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 

 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 

 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

 • Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 

 • Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 

 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

 

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirler.

 

Bu çerçevede Güney Çelik Hasır A.Ş. KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapılan başvurularda yazılı olarak başvurunun iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi, aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.guneycelik.com.tr bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, kimliklerini tespit edici gerekli bilgi ve belgeler (nüfus cüzdanı kopyası vb.) ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanması talep edilen hakka yönelik açıklamalarını içeren talep;

 

 • www.guneycelik.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazdırıp ve formu doldurarak;

 

 • Formun imzalı bir nüshasını Acıdere Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı No:2 Sarıçam/ADANA, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile göndererek (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

 

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirket’in başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 

6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

 

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

 

6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

 1. GÖRÜNTÜ VE İNTERNET ERİŞİM KAYITLARININ İŞLENMESİ

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Tarafından, İşletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Misafir olarak Güney Çelik Hasır A.Ş. binasına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Güney Çelik Hasır A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. Tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kalınan süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

 1. KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ OLUŞTURMA

 

Güney Çelik Hasır A.Ş. bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Veri Komitesi oluşturulmuştur. Kişisel Veri Komitesi, Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir.

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

9.1. Güncelleme

 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Güney Çelik Hasır A.Ş., işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

 

 

9.2. Yürürlük

 

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

9.3. Bildirim

 

Politika, Güney Çelik Hasır A.Ş. İnternet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

 

9.4. Ekler

 

EK-1 : Tanımlar

EK-2 : Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

EK-3: Veri Sahibi Başvuru Formu

 

 

 

Ek 1: TANIMLAR

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgidir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.      

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, eğiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.                                                     

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları gibi kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.                               

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.                     

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

Kanun/KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade

eder.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim

Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’dir

KVKK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur

 

EK: 2

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM.SAN.TİC. A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında; ŞİRKET ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in doğalgaz bağlantı ve abonelik sözleşmelerinin, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla veya kanunlarda açıkça öngörülen sair hallerde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında; ŞİRKET ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in doğalgaz bağlantı ve abonelik sözleşmelerinin, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla veya kanunlarda açıkça öngörülen sair hallerde, Şirket’in hissedarlarına, çalışanlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, dış hizmet sağlayıcılarına, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara ve şirketimiz sözleşmeli avukatlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; doğalgaz bağlantısı ve abonelik sözleşmesi imzalanması ve doğalgaz arzı sağlanması ve iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve sürdürülmesi amacıyla toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, ŞİRKET tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket’e KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Acıdere Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı No:2 Sarıçam/ADANA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

  

Saygılarımızla,

 

EK: 3

KİŞİSEL VERİ İHLALİ KAYIT FORMU

 

 

A)GENEL BİLGİLER

 

1. Bu bildirimi Hazırlayan Kişinin

 

Adı ve Soyadı:

Telefonu:

Bölümü:

E-postası:

Görevi:

Tarih:

 

 

 

 

B) İHLAL HAKKINDA

 

 

 

1. İhlalin Gerçekleşme Tarihi ve Saati:

…………………

2. İhlalin Tespit Tarihi ve Saati:

…………………

 

 

3. İhlalin Önem Seviyesi

 

Yüksek                                      Orta                                               Düşük                                                      Henüz Bilinmiyor

 

 

4. İhlalin Kaynağı:

 

Kişisel Verilerin Yanlış Alıcılara Gönderilmesi

Virüs Saldırısı

Belge/cihaz Hırsızlığı veya Kaybolması

Güvenlik İhlali

Yetkisiz Erişim

Yazılım Hatası

Dolandırıcılık

Veri Kaybı

Veri Taban Saldırısı

Web Sitesi Hackleme

Teklif Hakkı İhlali

Bilgi Sızdırma

Sabotaj

E-malili Ele Geçirme

Servis Dışı Bırakma Saldırısı

Ahlak Dışı Saldırgan Mesajlar

Diğer (Detayları Belirtiniz):………………………………………………………………………………………

 

 

5. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri

 

(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

Kişisel Veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimlik

Irk ve Etnik Köken

İletişim

Siyasi Düşünce

Lokasyon

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Özlük

Kılık ve Kıyafet

Müşteri İşlem

Dernek Üyeliği

Fiziksel Mekan Güvenliği

Vakıf Üyeliği

İşlem Güvenliği

Sendika Üyeliği

Finans

Sağlık Bilgileri

Pazarlama

Cinsel Hayat

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Diğer (Detayları belirtiniz) :…………………………..

Biyometrik Veri

 ...…………………………………………….…………………………..

Genetik Veri

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

6. İhlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt sayısı

 

Tahmini Kişi Sayısı :............................................. Tahmini Kayıt Sayısı :................................................

 

 

7. Bildirimin yapılmasında herhangi bir gecikme yaşandıysa sebebini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

8. Yasa dışı faaliyet, tehdit veya taciz Polise bildirilecek mi?

Evet                                                  Hayır                                         N /A (Gerekli Değil) Düşük                                                

 

 

 

 

9. İletişim Kurulacak Diğer Taraf (İşaretleyiniz)

 

 

 

        Yerel Yönetim

        Üst Yönetim

        İK Departmanı

        İlgili Departmanın Yöneticisi

        Polis

        Diğer

 

 

10. İhlale sebep olan kişi belirlenebiliyor mu? (isim vermeyiniz)

        Evet                                                                                                     Hayır                                             

 

 

11. İhlale sebep olan kişi biliniyormu ? (isim vermeyiniz)

        Evet                                                                                                      Hayır

 

 

12. Hassas veya kritik bilgiler ele geçirilmiş mi?

Evet (detay veriniz)                                     Hayır                                           Bilinmiyor

 

 

 

 

Detaylar

 

Tanım

 

 

 

 

 

Yapılacak faaliyetler

 

Hiçbirşey

Virüs Saldırısı

Bilgisayarın ağdan çıkartılması

Güvenlik İhlali

Antivirus taraması

Yazılım Hatası

Virus tanımlarının güncellenmesi

Veri Kaybı

Veri Taban Saldırısı

Web Sitesi Hackleme

 

 

Ek Bilgi

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………